II Ti-mô-thê 1:15

II Ti-mô-thê 1:15 VIE2010

Con biết rằng tất cả những người trong miền A-si-a đã lìa bỏ ta; trong số ấy có cả Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ