II Các Vua 11:21

II Các Vua 11:21 VIE2010

Giô-ách lên ngai vua khi mới bảy tuổi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ