II Các Vua 11:16

II Các Vua 11:16 VIE2010

nên họ túm lấy bà dẫn đến cung vua theo lối đi của ngựa, và giết bà tại đó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ