II Các Vua 10:26

II Các Vua 10:26 VIE2010

lôi những trụ thờ của đền thờ Ba-anh ra và đốt đi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ