I Ti-mô-thê 5:15

I Ti-mô-thê 5:15 VIE2010

Vì đã có một vài quả phụ lầm lạc đi theo Sa-tan.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ