I Tê-sa-lô-ni-ca 5:5

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:5 VIE2010

Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ