I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1 VIE2010

Thưa anh em, về thì giờ và thời điểm, thì không cần phải viết cho anh em
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ