Matiu 1
TPZNT
1
A Ma Ëhnëëra Kën Sipun E Ieesuꞌ Kristo
Luk 3:23-38
1Ivaꞌih o vahutët va pa kën sipun e Ieesuꞌ Kristo. E Ieesuꞌ a teꞌ va po vuteꞌ va pe Devit. Ke Devit eꞌ a teꞌ va po vuteꞌ va pe Abraham.
2Ke Abraham e taman e Aësak.
Ke Aësak e taman e Jekop,
Ke Jekop e taman voh e Judaꞌ pe ra kën kea peꞌ.
3Ke Judaꞌ e taman voh Perës, pen Sëraꞌ.
Ke sinëëre pon ivëh e Temaꞌ.
Ke Perës e taman e Hësron.
Ke Hësron e taman e Rëm.
4Ke Rëm voh e taman e Aminadëp.
Ke Aminadëp e taman e Nason.
Ke Nason e taman voh e Salmon.
5Ke Salmon e taman e Boas.
Ke sinan voh eah ivëh e Rehap.
Ke Boas voh ivëh e taman e Obet.
Ke sinan voh e Obet ivëh e Rut.
Ke Obet voh e taman e Jësiꞌ.
6Ke Jësiꞌ voh e taman e a teꞌ sunön vëh e Devit.
Ka teꞌ sunön vëh e Devit voh e taman e Solomon.
Ke sinan voh e Solomon e köövo moaan voh pe Uraëaꞌ.
7Ke Solomon e taman voh e Rëhoboam.
Ke Rëhoboam voh e taman e Abaëiaꞌ.
Ke Abaëiaꞌ voh e taman e Esaꞌ.
8Ke Esaꞌ voh e taman e Jehosafat.
Ke Jehosafat voh e taman Jehoram.
Ke Jehoram voh e taman Usaëaꞌ.
9Ke Usaëaꞌ voh e taman e Jotam.
Ke Jotam e taman voh e Ehës.
Ke Ehës voh e taman e Hesekaëaꞌ.
10Ke Hesekaëaꞌ voh e taman e Manësaꞌ.
Ke Manësaꞌ e taman voh e Emön.
Ke Emön e taman voh e Josaëaꞌ.
11Ke Josaëaꞌ voh e sipun ere Jehoiakin me ra ma vu kea peꞌ.
Manih po poen pamëh no a nap vëvënsun va Babiron to me a napan va Israël, kee teꞌ va ne manih pa nap aun manih pa muhin va Babiron.
12Taneo non po poen nee to teꞌ ne paan a matop va Babiron,
E Jehoiakin he teꞌ non e taman e Siatiel.
Ke Siatiel he teꞌ non e sipun e Serubabël.
13Ke Serubabël he teꞌ non e taman e Abiut.
Ke Abiut teꞌ non e taman e Ilaëakim.
Ke Ilaëakim teꞌ non e taman e Esor.
14Ke Esor he teꞌ varuꞌ non e taman e Sedok.
Ke Sedok he teꞌ non e taman e Ekim.
Ke Ekim teꞌ non e taman e Eriut.
15Ke Eriut he teꞌ non e taman e Eliesaꞌ.
Ke Eliesaꞌ he teꞌ non e taman e Matan.
Ke Matan he teꞌ non e taman e Jekop.
16Ke Jekop he teꞌ non e taman e Jeosëp manih pa poen pamëh ne Jeosëp to teꞌ non e voe manot pe Mariaꞌ.
Ke Mariaꞌ pamëh to tavus voh e sinan e Ieesuꞌ vëh nee to popokaꞌ ne sih poë e Kristo. A teꞌ ne Sosoenën to vateꞌ voh marën a voen hah a ma hat pa ma napan kurus.
17Taneo non pe Abraham pareꞌ nö ko öök non pe Devit, a pau pa napan va Israël to antoen ne o pöh havun me ro taanaꞌ manih pa kën sipuiire. Pareꞌ taneo non manih pe Devit ko öök non manuh pa ö no Babiron to matop non a napan va Israël, a pau pee to onöt avoeꞌ e ne po pöh havun me ro taanaꞌ manih pa kën sipuiire. Taneo hah non manih pa matop va Babiron pareꞌ öök non manih pe Ieesuꞌ Kristo, a pau pee kurus to onöt avoeꞌ e ne po pöh havun me ro taanaꞌ manih pa kën sipuiire.
E Mariaꞌ To Vahuh E Ieesuꞌ Kristo
Luk 2:1-7
18Ivaꞌih a ö no vahutët va pa ö ne Ieesuꞌ Kristo to koaꞌ vavoh maꞌ. E sinaneah, Mariaꞌ, nee to vaheꞌ voh rapoë pen e Jeosëp. Ivëhkëk, ee to hikta koroh vëtkin avoeꞌ ne pon. Ke Mariaꞌ nat en pa ö neꞌ to han koaꞌ en, no a Tuvuh Vasioꞌ to vateꞌ en pe koaꞌ manih pa komaneah. 19Ivëhkëk, e neseneah Jeosëp eꞌ a teꞌ no a taateꞌ peꞌ to totoopin keꞌ hikta iu vapoet non e köövo peꞌ Mariaꞌ manih pa matëëra nap peo, pareꞌ kehkeh koe aven e non peꞌ. 20E Jeosëp to koman avoeꞌ e non pa ö neꞌ se këh en pe Mariaꞌ. Ka ankeroꞌ pe Sosoenën tavus poan manih po tatarep, pareꞌ soe ke poan pan, “Jeosëp, eën a teꞌ va po vuteꞌ pe Devit, koe a naöp in a me e Mariaꞌ, peꞌ e köövo pën, parën pënton nom, e koaꞌ vëh to teꞌ non manih pa komaneah no a Tuvuh Vasioꞌ to heꞌ poan. 21E Mariaꞌ se vahuh a koaꞌ oeteꞌ pamëh, kën vëhnan eah e Ieesuꞌ, suk ataeah, eꞌ se kon hah këh a napan peꞌ pa hat.”
22Ka ma moeh tah kurus poë varih se tanok marën a vamaaka a soe ne Sunön to soe tavus voh manih pa rivooro teꞌ vanënën soe. O teꞌ vanënën soe to soe voh pan,
“Pënton öm!
23A pah köövo muriaknan se kiuk,
pareꞌ kon a pah koaꞌ oeteꞌ.
Kën vëhnan eah,
“e Imanuel”,
o ëhnan “Imanuel” Ais 7:14
to soe va non manih, “Sosoenën to teꞌ me e non pea.”
24Ke Jeosëp sun, ko me poꞌ en pe köövo peꞌ, vamanih pa ö no ankeroꞌ pe Sunön to soe ke poan po tatarep. 25Ivëhkëk, eꞌ to hikta koroh vëtkin avoeꞌ me non poan, keꞌ öök non na manuh po poen ne Mariaꞌ to vahuh e koaꞌ oeteꞌ pamëh. Ko vëhnan en peꞌ e Ieesuꞌ.