1 Juan 4:14

1 Juan 4:14 ASND

Nakita at pinatototohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang Tagapagligtas ng mundo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa 1 Juan 4:14