เอเฟซัส 6:18

เอเฟซัส 6:18 KJV

จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
แบ่งปัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อเอเฟซัส 6:18ฟรี