สดุดี 103

103
คำขอบคุณพระเจ้า เพราะคุณความดีของพระองค์
ของดาวิด
1จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์
และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์
2จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์
และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์
3ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้า
ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้า
4ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะ
ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้า
5ผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของเจ้า
วัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี
6พระยาห์เวห์ทรงกระทำการชอบธรรม
และการยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถูกบีบบังคับ
7พระองค์ทรงสำแดงพระมรรคา#แปลว่า ทางของพระองค์แก่โมเสส
กิจการของพระองค์ แก่คนอิสราเอล
8พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ# ยก.5:11
กริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง
9พระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอ
หรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิตย์
10พระองค์มิได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเรา
และมิได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเรา
11เพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใด
ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น
12ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด
พระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้น
13บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด
พระยาห์เวห์ทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น
14เพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเรา
พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี
15ส่วนมนุษย์นั้น วันเวลาของเขาเหมือนหญ้า
เขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา
16เมื่อลมพัดผ่าน มันก็หายไป
และสถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีก
17แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์นั้นดำรงอยู่ ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์
และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน
18ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์
และต่อผู้ที่ระลึกถึงข้อบังคับของพระองค์เพื่อจะทำตาม
19พระยาห์เวห์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์
และราชอาณาจักรของพระองค์ครอบครองทุกสิ่งอยู่
20ท่านทั้งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์
ท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทำตามพระวจนะของพระองค์
ผู้เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
21กองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์
คือบรรดาผู้รับใช้ที่ทำตามพระทัยพระองค์
22พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์
ในทุกสถานที่ ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่
จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์

ที่ได้เลือกล่าสุด:

สดุดี 103: THSV11

เน้นข้อความ

แบ่งปัน

คัดลอก

None

ต้องการเน้นข้อความที่บันทึกไว้ตลอดทั้งอุปกรณ์ของคุณหรือไม่? ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา