ปฐมกาล 5
THSV11
5
เชื้อสายของอาดัมจนถึงโนอาห์
(1 พศด.1:1-4; ลก.3:36-38)
1ต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัม เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้น พระองค์ทรงสร้างตามอย่างของพระองค์ 2พระองค์ทรงสร้างเป็นชายและหญิง# มธ.19:4; มก.10:6 แล้วทรงอวยพรแก่พวกเขา# ปฐก.1:27-28 และทรงเรียกพวกเขาว่ามนุษย์ในวันที่พระองค์ทรงสร้างนั้น 3เมื่ออาดัมอยู่มาได้ 130 ปี จึงมีบุตรชายคนหนึ่งตามอย่างตามฉายาของเขาและตั้งชื่อว่า เสท 4หลังจากอาดัมมีบุตรคือเสทแล้ว ก็มีอายุอีก 800 ปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 5รวมอายุของอาดัมได้ 930 ปี จึงสิ้นชีวิต
6เสทอยู่มาได้ 105 ปี จึงมีบุตรชายชื่อ เอโนช 7หลังจากเสทมีบุตรคือเอโนชแล้ว ก็มีชีวิตอีก 807 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 8รวมอายุของเสทได้ 912 ปี จึงสิ้นชีวิต
9เอโนชอยู่มาได้ 90 ปี จึงมีบุตรชื่อเคนัน 10หลังจากเอโนชมีบุตรคือเคนันแล้ว ก็มีชีวิตอีก 815 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 11รวมอายุของเอโนชได้ 905 ปีจึงสิ้นชีวิต
12เคนันอยู่มาได้ 70 ปี จึงมีบุตรชื่อมาหะลาเลล 13หลังจากเคนันมีบุตรคือมาหะลาเลลแล้ว ก็มีชีวิตอีก 840 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 14รวมอายุของเคนันได้ 910 ปี จึงสิ้นชีวิต
15มาหะลาเลลอยู่มาได้ 65 ปี จึงมีบุตรชื่อยาเรด 16หลังจากมาหะลาเลลมีบุตรคือยาเรดแล้ว ก็มีชีวิตอีก 830 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 17รวมอายุของมาหะลาเลลได้ 895 ปี จึงสิ้นชีวิต
18ยาเรดอยู่มาได้ 162 ปี จึงมีบุตรชื่อเอโนค 19หลังจากยาเรดมีบุตรคือเอโนคแล้ว ก็มีชีวิตอีก 800 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 20รวมอายุของยาเรดได้ 962 ปี จึงสิ้นชีวิต
21เอโนคอยู่มาได้ 65 ปี จึงมีบุตรชื่อเมธูเสลาห์ 22หลังจากเอโนคมีบุตรคือเมธูเสลาห์แล้ว ก็ดำเนินกับพระเจ้า 300 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 23รวมอายุของเอโนคได้ 365 ปี 24เอโนค# ฮบ.11:5; ยด.14ดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป
25เมธูเสลาห์อยู่มาได้ 187 ปี จึงมีบุตรชายชื่อลาเมค 26หลังจากเมธูเสลาห์มีบุตรคือลาเมคแล้ว ก็มีชีวิตอีก 782 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 27รวมอายุของเมธูเสลาห์ได้ 969 ปี จึงสิ้นชีวิต
28ลาเมคอยู่มาได้ 182 ปี จึงมีบุตรชายคนหนึ่ง 29เขาตั้งชื่อบุตรว่า โนอาห์ กล่าวว่า “คนนี้จะชูใจเราในการงานของเรา การตรากตรำของมือเรา และจากแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์ทรงแช่งสาปไว้” 30หลังจากลาเมคมีบุตรคือโนอาห์แล้ว ก็มีชีวิตอีก 595 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 31รวมอายุของลาเมคได้ 777 ปี จึงสิ้นชีวิต
32โนอาห์มีอายุได้ 500 ปี จึงมีบุตรชายชื่อเชม ฮามและยาเฟท

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฉบับมาตรฐาน