ปฐมกาล 1:3

ปฐมกาล 1:3 THSV11

พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน