เอสรา 4
THSV11
4
ต่อต้านงานสร้างพระวิหารขึ้นใหม่
1เมื่อศัตรูของยูดาห์และเบนยามินได้ยินว่า พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย กำลังสร้างพระวิหารถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล 2พวกเขาได้เข้ามาหาเศรุบบาเบลและหัวหน้าของตระกูล และพูดกับพวกเขาว่า “ให้เราสร้างด้วยกันกับท่าน เพราะว่าพวกเรานมัสการพระเจ้าของท่านอย่างท่านทั้งหลาย และเราได้ถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ ตั้งแต่วันที่เอสารฮัดโดนกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้นำเรามาที่นี่”# 2 พกษ.17:24-41 3แต่เศรุบบาเบล เยชูอา และคนอื่นๆ ที่เป็นหัวหน้าของตระกูลในอิสราเอล พูดกับเขาทั้งหลายว่า “พวกท่านไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพระนิเวศถวายแด่พระเจ้าของเรา แต่พวกเราเท่านั้นจะสร้างถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตามที่กษัตริย์ไซรัส กษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงบัญชาไว้แก่เรา”
4แล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นได้ทำให้ประชาชนยูดาห์ท้อถอย และทำให้พวกเขากลัวที่จะสร้าง 5และได้จ้างที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขาไม่ให้บรรลุจุดประสงค์ของเขา ตลอดรัชกาลของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย แม้ถึงรัชกาลของดาริอัส กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย
ขัดขวางการสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่
6และในรัชกาลอาหสุเอรัส# อสธ.1:1ต้นรัชกาลของพระองค์ พวกเขาได้เขียนฟ้องชาวยูดาห์ และเยรูซาเล็ม
7และในสมัยของอารทาเซอร์ซีส บิชลาม มิทเรดาท และทาเบเอล และผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ของเขาได้เขียนไปทูลอารทาเซอร์ซีส กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย จดหมายนั้นได้เขียนขึ้นเป็นภาษาอาราเมคและอธิบายด้วยภาษาอาราเมค#อสร.4:8-6:18 เขียนเป็นภาษาอาราเมค 8เรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิมชัยอาลักษณ์ได้เขียนหนังสือปรักปรำเยรูซาเล็ม ถวายกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสดังต่อไปนี้ 9แล้วเรฮูมผู้บังคับบัญชา ชิมชัยอาลักษณ์ กับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ของท่านคือพวกผู้พิพากษา พวกผู้ตรวจราชการ ข้าราชการ ชาวเปอร์เซีย คนเอเรก ชาวบาบิโลน ชาวสุสา คือคนเอลาม 10และคนของประชาชาติอื่นๆ ผู้ซึ่งโอสนัปปาร์ เจ้านายผู้ใหญ่ได้ส่งมาให้อาศัยอยู่ในเมืองของสะมาเรีย และในส่วนอื่นๆ ของมณฑลทางฟากแม่น้ำข้างตะวันตก#ภาษาอาราเมคแปลตรงตัวว่า ฝั่งแม่น้ำข้างโน้น หมายถึง ฟากตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส 11และนี่เป็นสำเนาจดหมายที่พวกเขาส่งไปถึงพระองค์ “กราบทูลกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส จากข้าราชการของพระองค์ คือคนของมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตก 12ขอพระองค์ทรงทราบว่า พวกยิวซึ่งมาจากพระองค์มาหาข้าพระองค์นั้นได้ไปยังเยรูซาเล็ม พวกเขากำลังก่อสร้างเมืองที่มักกบฏและชั่วร้ายขึ้นใหม่ เขากำลังจะทำกำแพงเมืองเสร็จและซ่อมแซมรากฐาน 13บัดนี้ขอกษัตริย์ทรงทราบว่า ถ้าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่และกำแพงเมืองเสร็จแล้ว เขาจะไม่ส่งบรรณาการ ค่าธรรมเนียม หรือภาษี และเงินรายได้ของหลวงก็จะขาดไป 14เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายกตัญญูและภักดีต่อราชบัลลังก์#ภาษาอาราเมคแปลตรงตัวว่า เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายกินเกลือจากพระราชวัง จึงไม่สมควรที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมองดูการเสื่อมเกียรติของกษัตริย์ ฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงส่งมากราบทูลแก่กษัตริย์ 15เพื่อจะได้ทรงค้นดูในหนังสือบันทึกของบรรพบุรุษของพระองค์ พระองค์จะพบในหนังสือบันทึกว่า เมืองนี้เป็นเมืองมักกบฏ เป็นอันตรายต่อบรรดากษัตริย์และมณฑลทั้งหลายและได้มีการปลุกปั่นขึ้นจากสมัยก่อน ดังนั้นเมืองนี้จึงถูกทิ้งร้าง 16ข้าพระองค์ทั้งหลายขอกราบทูลให้กษัตริย์ทรงทราบว่า ถ้าเมืองนี้ได้สร้างใหม่เสร็จและกำแพงเมืองก็สำเร็จแล้ว พระองค์จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตก”
17กษัตริย์ทรงส่งพระราชสารตอบไปว่า “ถึงเรฮูม ผู้บังคับบัญชาและชิมชัยอาลักษณ์ และผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ของเขาที่อาศัยในสะมาเรีย และในส่วนอื่นของมณฑลทางฟากแม่น้ำข้างตะวันตก ขอคำนับมา 18บัดนี้จดหมายที่ท่านส่งไปยังเราได้ให้อ่านและแปลต่อหน้าเรา 19และเราได้ออกคำสั่ง และได้ค้นดูแล้ว พบว่าเมืองนี้ แต่ก่อนได้ลุกขึ้นต่อสู้กษัตริย์ และมีการกบฏและการปลุกปั่นเกิดขึ้นในเมืองนี้ 20เคยมีกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจได้ครองเยรูซาเล็ม เป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทั้งสิ้นฟากแม่น้ำข้างตะวันตกซึ่งเขาถวายบรรณาการ ค่าธรรมเนียม และภาษีให้ 21เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกคำสั่งว่า ให้คนเหล่านี้หยุดและไม่ต้องสร้างเมืองนี้ใหม่ จนกว่าเราจะออกกฤษฎีกา 22และระวังอย่าหย่อนในเรื่องนี้ ทำไมจะให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นเป็นภยันตรายต่อกษัตริย์”
23แล้วเมื่อได้อ่านสำเนาราชสารของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสต่อหน้าเรฮูมและชิมชัยอาลักษณ์ และผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ของท่าน พวกเขาจึงรีบไปหายิวที่เยรูซาเล็ม และใช้กำลังและอำนาจทำให้เขาหยุด 24งานพระนิเวศแห่งพระเจ้า ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มจึงหยุดจนถึงปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฉบับมาตรฐาน