1 พงศาวดาร 3:3

1 พงศาวดาร 3:3 THSV11

องค์ที่ห้าคือเชฟาทิยาห์โอรสของพระนางอาบีทัล องค์ที่หกคืออิทเรอัมโอรสของพระนางเอกลาห์พระชายาของพระองค์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน