1 พงศาวดาร 3:21

1 พงศาวดาร 3:21 THSV11

บุตรของคานันยาห์คือ ปาลาติยาห์ และเยชายาห์ และบุตรของเรไฟยาห์ บุตรของอารนัน บุตรของโอบาดีห์ บุตรของเชคานิยาห์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน