1 พงศาวดาร 3:14

1 พงศาวดาร 3:14 THSV11

โอรสของมนัสเสห์คืออาโมน โอรสของอาโมนคือโยสิยาห์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน