1 พงศาวดาร 3:13

1 พงศาวดาร 3:13 THSV11

โอรสของโยธามคืออาหัส โอรสของอาหัสคือเฮเซคียาห์ โอรสของเฮเซคียาห์คือมนัสเสห์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน