பிலிப்பியர்

பிலிப்பியர்

2 நாட்கள்

இந்த எளிய திட்டம் உங்களை பிலிப்பியர் புத்தகத்தின் வழியாக நடத்தி செல்லும். இத்திட்டம் தனிப்பட்ட அல்லது குழு ஆய்வுக்கு சிறந்தது.

பதிப்பாளர்

இந்த திட்டம் YouVersion ஆல் உருவாக்கபட்டது. மேலும் தகவல் மற்றும் வளங்களுக்கு www.youversion.com க்கு செல்லவும்.

பதிப்பாளர் பற்றி

250000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்