ரோமர்

ரோமர்

8 நாட்கள்

இந்த எளிய திட்டம் உங்களை ரோமர் புத்தகத்தின் வழியாக நடத்தி செல்லும். இத்திட்டம் தனிப்பட்ட அல்லது குழு ஆய்வுக்கு மிகச்சிறந்தது.

இந்த திட்டம் YouVersion.com ஆல் உருவாக்கப்பட்டது. மேலும் தகவல் மற்றும் வளங்களுக்கு www.youversion.com க்கு செல்லவும்.
பதிப்பாளர் பற்றி

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்