மத்தேயு

மத்தேயு

14 நாட்கள்

இந்த எளிய திட்டம் உங்களை மத்தேயு நற்செய்தி நூல் துவக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை நடத்தி செல்லும்.

Publisher

இந்த திட்டம் YouVersion ஆல் உருவாக்கபட்டது. மேலும் தகவல் மற்றும் வளங்களுக்கு www.youversion.com க்கு செல்லவும்.

பதிப்பாளர் பற்றி

100000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்