YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Mga Katuruan Ni Hesus

Mga Katuruan Ni Hesus

Maraming bagay ang itinuro ni Hesus – walang hanggang pagpapala, pangangalunya, pananalangin, at iba pa. Ano ang kahulugan nito sa kasalukuyang panahon? Isang maikling video ng katuruan ni Hesus ang mapapanood bawat araw sa gabay na ito.

Nais naming pasalamatan ang GNPI Philippines sa pagbibigay ng planong ito. Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang: http://gnpiphilippines.org/

About The Publisher