دعا با استفاده از کلام خدا دعاھای پولس رسول : قسمت ١

دعا با استفاده از کلام خدا دعاھای پولس رسول : قسمت ١

8 روز

آیا تاکنون به این فکر کرده‌اید باید چه دعایی کرد؟ باکلام خدا دعا کنید! پولس نمونه‌ای از حقیقت دعا مطابق کتاب‌مقدس را نشان داده است. ما می‌توانیم کلام خدا را با اطمینان کامل برای دعاکردن بکار ببریم. این برنامه شامل نمونه‌هایی از دعاھای پولس می‌باشد، به‌ھمراه بینش‌های مفید دیوید گوزیک از تفسیر کتاب‌مقدس ماندگار. حقایقی را که ھر روز یاد می‌گیرید با دعا برای یک دوست تمرین کنید!

Publisher

ما می خواهیم از Enduring Word برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: http://enduringword.com/

About The Publisher


App Download
The Bible App
7.9M Ratings