Zápas a triumf: Kdo jsem v Božích očích

Day 1 of 11 • This day’s reading

Devotional

Jsem přijatý a cenný


"Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom." Žalm 139:13-14


V Žalmu 139 autor David zkoumá jednu z našich nejhlubších potřeb a největších obav: být skutečně poznán. V 1. verši píše: "Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš." Poté uvažuje o nepřetržité Boží přítomnosti ve svém životě. Dříve, než David řekne slovo, Bůh to ví. Než David zformuje myšlenku, Bůh ji zná. Kamkoli David půjde, Boží Duch tam bude. I kdyby se David dostal na dno oceánu, Bůh by tam byl.


Být takto odhalený je děsivé. Chceme, aby si náš trenér uvědomoval jen naše silné stránky – třeba to, jak rychle se dokážeme učit, nebo způsob, jak dokážeme povzbuzovat své spoluhráče. Už ale nechceme, aby trenér věděl o tom, jak se hádáme s rozhodčími nebo máme problém dokončit velké zápasy. Být plně poznán nenechává žádný prostor pro skrývání, žádný prostor pro omlouvání našich nedostatků. V tom je ale krása evangelia. I když Bůh viděl každý náš hřích, každou chybu i nedostatek charakteru, miluje nás do takové míry, že poslal svého Syna, aby zemřel místo nás, abychom s ním díky tomu mohli být usmířeni.


V knize The Meaning of Marriage (Smysl manželství) kazatel Tim Keller říká: "Evangelium je toto: Jsme hříšnější a zkaženější, než bychom se kdy odvážili věřit, ale zároveň jsme v Kristu Ježíši milovaní a přijímaní více, než bychom se kdy odvážili doufat." Ještě předtím, než jsme se poprvé nadechli, Bůh už věděl o našich chybách a už tehdy nás miloval. Stvořil nás "podivuhodně" ke svému obrazu a připravil pro nás cestu, abychom ho mohli poznat a prožívat tu obrovskou lásku, kterou nás miluje.


Bůh tě jedinečně a nádherně stvořil, abys zrcadlil jeho obraz a slávu.


Aplikace: Zkus dnes strávit nějaký čas v modlitbě. Upřímně Bohu řekni, co máš na srdci, a popros ho, aby ti ukázal zraněná místa ve tvém nitru. Poděkuj mu za jeho stálou přítomnost a za to, že tě přijímá, i když ví o všech tvých chybách a pádech.