اضطراب را در بازی خودش شکست دهید

اضطراب را در بازی خودش شکست دهید

4 روز

اضطراب در همه اشکال آن می‌تواند ناتوان کننده باشد. می‌تواند تعادل ما را از بین ببرد، ما را در ترس مقید سازد. هر چند این پایان داستان نیست. در عیسی مسیح، آزادی و بخشش پیدا می‌کنیم تا در این مبارزه پیروز شویم . ما فقط بر آن غلبه نمی‌کنیم بلکه می‌توانیم به لطف کلام خدا و حضور دائمی و اطمینان بخش خداوند بهتر از قبل شویم

Publisher

ما می خواهیم از We Are Zion برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: https://www.wearezion.co/bible-plan

About The Publisher