YouVersion Logo
Search Icon

Nguồn Sự Sáng - Được sự Sống qua Nguồn Sự Sáng Lạ lùng của Chúa

Nguồn Sự Sáng - Được sự Sống qua Nguồn Sự Sáng Lạ lùng của Chúa

5 Days

Hàng ngày khi bạn đọc, suy gẫm và áp dụng Lời Chúa cho cuộc sống của bạn, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để phát hiện đèn nhân tạo của kẻ thù, giử vững trên con đường sáng của Đức Chúa Trời và tỏa sáng rực rỡ cho Chúa Giê-xu từ ngay trong gia đình và cộng đồng của bạn.

Chúng tôi xin cảm ơn NBS2GO, Rebecca Davie và Debbie McGoldrick đã cung cấp Kế hoạch này: Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.nbs2go.com.

About The Publisher

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy