God Gebruikt Alles Ten Goede

God Gebruikt Alles Ten Goede

Dag 5 van 7

Heb God lief met alles wat je hebt!


God belooft dat Hij perfect en volledig voor ons zal zorgen. Dat is Zijn deel. Maar als wij willen dat Hij dit doet moeten we ook ons deel doen: van God houden.


Door Zijn grote liefde doet God ook het goede voor mensen die niet van Hem houden. Maar wanneer mensen van Hem houden, zal Hij ze nog meer liefde geven! 


“We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens Zijn plan geroepen heeft [ om bij Hem te horen ]” (zie Romeinen‬ ‭8:28‬, BB)‬. 


Volgens de twee belangrijkste geboden is het ons deel om volledig (niet afhankelijk van hoe je je voelt) van God te houden (zie Markus 12:30-31, BB). Het lijkt alleen zo moeilijk om ook van God te houden wanneer we in hele moeilijke situaties zitten. 


Wat betekent het dat je van God moet houden met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en al je kracht?  • Van God houden met je hele hart betekent dat je oprecht van Hem houdt, zoals je ook van je echtgenoot houdt. Ook al begrijpen we God niet altijd, we kunnen van Hem houden met een hart dat zegt: “Ja, ik zal U volgen en vertrouwen.” Zelfs als we het moeilijk hebben, kunnen we van Hem houden door te zeggen: “Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij” (zie Hooglied 6:3, BB). 

  • Van God houden met je hele ziel betekent van Hem houden door naar Zijn aanwezigheid te verlangen en aan Hem gehecht te zijn. God is de Enige die ons alles kan geven wat we nodig hebben: “Zoals een hert hevig verlangt naar water, zo verlang ik hevig naar U, God” (zie Psalm 42:2, BB). 

  • Van God houden met je hele verstand betekent dat je al je aandacht op Hem richt. Wanneer onze gedachten vol met schuldgevoelens en negativiteit zijn, kan God ons de kracht geven om weer op Hem en Zijn goedheid te focussen: “Als ik 's nachts wakker lig en aan U denk, prijs ik U” (zie Psalm 63:7, BB). 

  • Van God houden met al je kracht betekent met volharding van Hem houden. Wanneer we moe worden van het dagelijks leven en het liefhebben, herinnert God ons eraan dat Hij met een eeuwigdurende liefde van ons houdt. 


Het is belangrijk om te weten dat God bij je zal zijn.


God zal in alles voor je zorgen. Wat Hij van jou vraagt is van Hem te houden met alles wat je hebt. “Dan zullen jullie niet lui [ in het geloof ] worden. Maar dan zullen jullie net zo zijn als de mensen die vóór jullie vol geloof hebben geleefd. Door hun geduld en hun geloof hebben zij gekregen wat God aan hen had beloofd” (zie Hebreeën 6:12, BB).


God kent je zwaktes en mislukkingen, maar het enige wat Hij echt belangrijk vindt is dat je dichtbij Hem blijft! 

Over dit leesplan

God Gebruikt Alles Ten Goede

Soms maken we dingen mee die we niet begrijpen. Maar het zal je bemoedigen en hoop geven als je weet dat God alles in je leven ten goede zal gebruiken. Het doel van dit leesplan over Romeinen 8:28 is dat deze waarheid in...

We willen graag Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://bit.ly/ikwonderjou-allestengoede

Over deze uitgever