បញ្ជីសំណូមពរអធិស្ឋាន

បន្ថែមសំណូមពរអធិស្ឋានមួយ។ រក្សាសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬចែករំលែកឲ្យមិត្ដភក្ដិបានដឹង។