អធិស្ឋាន ក្នុង YouVersion

កម្មវិធីអធិស្ឋានប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក

កិច្ចសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងសហគមន៍។

បន្ថែមសេចក្ដីអធិស្ឋានចូលទៅក្នុងបញ្ជីអធិស្ឋានរបស់អ្នក។

រក្សាសេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់អ្នកសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬអញ្ជើញមិត្ដរបស់អ្នក ដើម្បីអធិស្ឋានជាមួយអ្នក។

ដាក់ការរំឭក ពេលអធិស្ឋាន ហើយអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីជួយអ្នកកសាងទម្លាប់នៃការអធិស្ឋានមួយ។

ទទួលការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឱ្យអ្នកស្វែងរកភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ។


YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ