متی 5:14

آیۀ منتخب روز - day 86 - تصویر 58295 (متی 5:14)
متی 5:14