۲قرنتیان

١ هفته

شما طی این برنامۀ ساده، کتاب دوم قرنتیان را مطالعه خواهید کرد. این برنامه برای مطالعۀ شخصی و گروهی نیز مناسب است.

ناشر

اين برنامۀ مطالعه توسط یوورژن تهیه شده است. جهت کسب اطلاعات و دستیابی به منابع بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.youversion.com دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 50000 تکمیل