مصلوب شده، تدفین شده و قیام‌کرده!

مصلوب شده، تدفین شده و قیام‌کرده!

مرگ، تدفین و قیام عیسی مسیح اهمیت ویژه‌ای در ایمان مسیحی دارند. همراه با شبان دیوید گازیک چندین قسمت از کلام خدا را مطالعه کنید که تحقق کلام را در این اتفاقات و قدرت قیام عیسی در زندگی ما را توصیف می‌کنند. همانطور که کتاب‌مقدس می‌گوید، اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی پسر خداست و در نام او حیات داشته باشید!

مایلیم از Enduring Word برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: https://farsi.enduringword.com/

دربارۀ ناشر

برنامه‌های مطالعۀ مربوطه

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید