پادشاه مصلوب | BibleProject

پادشاه مصلوب | BibleProject

انجیل مرقس، گزارشی عینی است که توسط یکی از نزدیکترین شاگردان عیسی نوشته شده است. مرقس ماهرانه داستانش را نگاشته، تا نشان دهد عیسی، مسیحِ یهود است و آمده تا پادشاهٔ خدا را تحقق بخشد.

ما از پروژه انجیل بابت فراهم کردن این برنامه ممنونیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به www.bibleproject.com مراجعه کنید.

دربارۀ ناشر

برنامه‌های مطالعۀ مربوطه

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید