مزامیر 119

119
مزمور ۱۱۹#119‏:0 این مزمور به تعداد حروف عبری، به ۲۲ بخش تقسیم شده و هر بخش شامل ۸ آیه است. هر بخش و هر آیۀ آن با همان حرف مربوط به آن بخش آغاز می‌گردد.
احکام خداوند
1خوشا به حال آنان که راست‌کردارند، و مطابق شریعت خداوند رفتار می‌کنند. 2خوشا به حال کسانی که احکام خداوند را بجا می‌آورند، از صمیم قلب او را اطاعت می‌کنند 3و به راههای کج نمی‌روند، بلکه در راههایی گام برمی‌دارند که خدا نشان داده است. 4خداوندا، تو فرمانهای خود را به ما داده‌ای و فرموده‌ای که آنها را با جدیت انجام دهیم. 5چقدر آرزو دارم که در انجام فرایض تو مطیع و وفادار باشم! 6اگر تمام دستورهای تو را پیوسته در نظر داشته باشم، هیچوقت شرمنده نخواهم شد! 7وقتی قوانین منصفانهٔ تو را بیاموزم، از صمیم قلب تو را حمد خواهم گفت! 8ای خداوند، فرایض تو را بجا خواهم آورد؛ تو هیچگاه مرا ترک نکن!
اطاعت از احکام خداوند
9مرد جوان چگونه می‌تواند زندگی خود را پاک نگاه دارد؟ به‌وسیلۀ خواندن کلام خدا و اطاعت از دستورهای آن! 10خداوندا، با تمام وجودم تو را می‌جویم، پس نگذار از احکام تو منحرف شوم. 11کلام تو را در دل خود حفظ می‌کنم و به خاطر می‌سپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم! 12ای خداوند متبارک، فرایض خود را به من بیاموز! 13تمام قوانین تو را با صدای بلند بیان خواهم کرد. 14‏-15بیش از هر چیز دیگر، از پیروی قوانین تو لذت می‌برم! در کلام تو تفکر خواهم کرد و فرمانهایت را به خاطر خواهم سپرد. 16از فرایض تو لذت می‌برم و هرگز آنها را فراموش نخواهم کرد.
خوشبختی در احکام خداوند
17خداوندا، به خدمتگزارت احسان نما تا زنده بمانم و کلام تو را اطاعت کنم. 18چشمانم را بگشا تا حقایق شگفت‌انگیز شریعت تو را ببینم. 19من در این دنیا غریب هستم؛ ای خدا، احکام خود را از من مخفی مدار. 20اشتیاق به دانستن قوانین تو، همچون آتش همواره جانم را می‌سوزاند! 21تو متکبران ملعون را که از احکام تو منحرف می‌شوند، مجازات خواهی کرد. 22ننگ و رسوایی را از من بگیر، زیرا احکام تو را انجام داده‌ام. 23حکمرانان می‌نشینند و بر ضد من توطئه می‌چینند، اما من به فرایض تو فکر می‌کنم. 24احکام تو موجب شادی من است و همیشه مرا راهنمایی کرده است.
تصمیم به اطاعت از احکام خدا
25ای خداوند، جانم به خاک چسبیده است؛ مطابق کلامت مرا زنده ساز! 26راههای خود را آشکار کردم و تو مرا اجابت فرمودی. اکنون فرایض خود را به من بیاموز. 27فرمانهایت را به من یاد ده تا دربارهٔ کلام شگفت‌انگیز تو تفکر نمایم. 28جان من از حزن و اندوه پژمرده می‌شود؛ با کلامت جان مرا تازه ساز! 29نگذار به راه خطا روم؛ شریعت خود را به من بشناسان. 30من راه وفاداری را اختیار نموده‌ام و قوانین تو را از نظر خود دور نداشته‌ام. 31خداوندا، احکام تو را بجا می‌آورم؛ مگذار شرمنده شوم. 32با اشتیاق فراوان در احکام تو گام برمی‌دارم، زیرا تو دل مرا از بند رها ساختی.
دعا برای کسب دانایی
33ای خداوند، راه اجرای فرایض خود را به من بیاموز و من همیشه آنها را انجام خواهم داد. 34به من فهم و حکمت بده تا با تمام دل شریعت تو را نگاه دارم. 35مرا در راه احکامت هدایت کن، زیرا از آنها لذت می‌برم. 36دل مرا به سوی احکامت مایل ساز، نه به سوی حرص و طمع! 37مگذار به آنچه بی‌ارزش است توجه کنم؛ مرا با کلامت احیا کن! 38طبق وعده‌ای که به من داده‌ای عمل نما همان وعده‌ای که تو به مطیعان خود می‌دهی! 39از آن رسوایی که می‌ترسم مرا برهان، زیرا قوانین تو نیکوست! 40خداوندا، مشتاق فرمانهای تو هستم! ای خدای عادل، جان مرا تازه ساز!
اعتماد بر احکام خداوند
41ای خداوند، بر من محبت فرما و طبق وعده‌ات مرا نجات ده 42تا بتوانم پاسخ مخالفانم را بدهم، زیرا آنان مرا برای اینکه بر تو اعتماد دارم، سرزنش می‌کنند. 43قدرت بیان حقیقت را از من مگیر، زیرا به قوانین تو امید بسته‌ام. 44پیوسته شریعت تو را نگاه خواهم داشت، تا ابدالآباد! 45در آزادی کامل زندگی خواهم کرد، زیرا همیشه مطیع فرمانهایت هستم. 46احکام تو را در حضور پادشاهان اعلام خواهم کرد و از این کار خود شرمنده نخواهم شد. 47از اطاعت کردن احکامت لذت می‌برم، زیرا آنها را دوست دارم. 48احکام تو را با جان و دل می‌پذیرم و دربارهٔ فرایض تو تفکر می‌کنم.
اطمینان بر احکام خداوند
49خداوندا، قولی را که به بندهٔ خود داده‌ای به یاد آور، زیرا مرا به‌وسیلۀ آن امیدوار ساخته‌ای. 50در زمان مصیبت به‌وسیلۀ کلامت تسلی یافتم، زیرا وعدهٔ تو حیات به جان من بخشید. 51متکبران مرا بسیار مسخره کردند، اما من هرگز شریعت تو را ترک نکردم. 52ای خداوند، قوانین تو را که در زمانهای قدیم صادر کرده بودی، به یاد آوردم و به‌وسیلۀ آنها خود را دلداری دادم. 53وقتی می‌بینم بدکاران شریعت تو را می‌شکنند، بسیار خشمگین می‌شوم. 54هر جا مسکن گزینم، فرایض تو سرود من خواهند بود. 55ای خداوند، در شب نیز افکارم متوجهٔ توست و دربارهٔ شریعت تو می‌اندیشم. 56سعادت من در این است که از فرامین تو اطاعت کنم.
تعهد نسبت به احکام خداوند
57ای خداوند، تو نصیب من هستی! قول می‌دهم که کلامت را نگاه دارم. 58با تمام دل خود طالب رضامندی تو می‌باشم، طبق وعده‌ات بر من رحم فرما! 59دربارهٔ زندگی خود بسیار اندیشیدم و به سوی تو آمدم تا از احکام تو پیروی کنم. 60با شتاب آمدم تا احکام تو را اجرا کنم. 61بدکاران کوشیدند مرا به گناه بکشانند، اما من شریعت تو را فراموش نکردم. 62در نیمه‌های شب برمی‌خیزم تا تو را به سبب قوانین عادلانه‌ات ستایش کنم. 63من دوست همهٔ کسانی هستم که تو را گرامی می‌دارند و فرمانهایت را انجام می‌دهند. 64ای خداوند، زمین از محبت تو پر است! فرایض خود را به من بیاموز!
ارزش احکام خداوند
65خداوندا، همان‌گونه که وعده دادی، بر بنده‌ات احسان فرموده‌ای. 66حکمت و قضاوت صحیح را به من یاد ده، زیرا به احکام تو ایمان دارم. 67پیش از اینکه تو مرا تنبیه کنی، من گمراه بودم، اما اینک پیرو کلام تو هستم. 68تو نیک هستی و نیکی می‌کنی! فرایض خود را به من بیاموز! 69متکبران دروغها دربارهٔ من می‌گویند، اما من از صمیم قلب مطیع فرمانهایت هستم. 70دل آنها سخت و بی‌احساس است، اما من از شریعت تو لذت می‌برم. 71تو مرا تنبیه کردی و این به نفع من تمام شد، زیرا باعث شد فرایض تو را بیاموزم. 72شریعت تو برای من از تمام زر و سیم دنیا با ارزشتر است.
عدالت احکام خداوند
73ای خداوند، تو مرا آفریده‌ای؛ پس به من دانش عطا کن تا احکام تو را بیاموزم. 74آنان که تو را گرامی می‌دارند، از دیدن من خوشحال می‌شوند، زیرا من نیز بر کلام تو توکل دارم. 75ای خداوند، می‌دانم که قوانین تو عدل است، و مرا منصفانه تنبیه نموده‌ای. 76اکنون طبق وعده‌ای که فرموده‌ای، بگذار محبت تو مایهٔ تسلی من شود. 77بر من رحم فرما تا جانم تازه شود، زیرا از شریعت تو لذت می‌برم! 78باشد که متکبران شرمنده شوند، زیرا با دروغهای خود مرا آزار رساندند؛ اما من دربارهٔ فرمانهایت تفکر خواهم کرد. 79ای خداوند، بگذار آنانی که تو را گرامی می‌دارند و با احکام تو آشنا هستند، نزد من آیند. 80مرا یاری ده که به طور کامل از فرایض تو اطاعت کنم تا شرمنده نشوم!
دعا برای رستگاری
81خداوندا، آنقدر انتظار کشیدم مرا نجات دهی که خسته و فرسوده شدم؛ اما هنوز به وعدهٔ تو امیدوارم! 82از بس منتظر شدم به وعدهٔ خود وفا کنی، چشمانم تار گردید! خداوندا، چه وقت به کمک من خواهی آمد؟ 83مانند مشک دوده گرفته و چروکیده شده‌ام؛ اما فرایض تو را فراموش نکرده‌ام. 84تا به کی باید منتظر باشم؟ کی آزاردهندگان مرا مجازات خواهی کرد؟ 85متکبران که با شریعت تو مخالفت می‌کنند، برای من چاه کنده‌اند تا مرا گرفتار سازند. 86ای خداوند، تمام احکام تو قابل اعتماد می‌باشند. متکبران به ناحق مرا عذاب دادند. خداوندا، به دادم برس! 87نزدیک بود مرا از بین ببرند، اما من از فرامین تو غافل نشدم. 88خداوندا، تو پر از محبتی؛ به جان من حیات ببخش تا احکامت را بجا آورم.
ایمان به احکام خداوند
89ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمانها پایدار خواهد ماند. 90وفاداری تو در همهٔ نسلها همچنان پا برجا خواهد بود و مانند زمینی که آفریده‌ای ثابت خواهد ماند. 91همهٔ کاینات به فرمان تو تا به حال باقی مانده‌اند، زیرا تمام آنها در خدمت تو هستند. 92اگر شریعت تو مایهٔ شادمانی من نشده بود، بدون شک تا به حال از غصه مرده بودم! 93فرمانهایت را هرگز فراموش نخواهم کرد، زیرا به‌وسیلۀ آنها مرا حیات بخشیدی. 94من از آن تو هستم، نجاتم ده. کوشیده‌ام فرمانهای تو را نگاه دارم. 95بدکاران منتظرند مرا نابود کنند اما من به احکام تو می‌اندیشم. 96برای هر کمالی انتهایی دیدم، اما حکم تو کامل و بی‌انتهاست!
عشق و علاقه به احکام خداوند
97خداوندا، شریعت تو را چقدر دوست دارم! تمام روز در آن تفکر می‌کنم. 98احکام تو مرا از مخالفانم حکیمتر ساخته است، زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. 99آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شده‌ام، زیرا همیشه در احکامت تفکر می‌کنم. 100از ریش‌سفیدان قوم خود نیز خردمندتر شده‌ام، زیرا فرمانهای تو را اطاعت کرده‌ام. 101از رفتن به راه بد پرهیز کرده‌ام، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. 102از قوانین تو دور نشده‌ام، زیرا تعلیم تو برای من نیک بوده است. 103کلام تو برای جان من شیرین است؛ حتی شیرینتر از عسل! 104از فرامین تو دانش و حکمت کسب کردم، به همین جهت از هر راه کج بیزار و گریزانم.
نور از احکام خداوند
105کلام تو چراغ راهنمای من است؛ نوری است که راه را پیش پایم روشن می‌سازد! 106قول داده‌ام که از قوانین عادلانهٔ تو اطاعت کنم و به قول خود وفادار خواهم ماند. 107ای خداوند، بسیار درمانده و پریشان هستم؛ همان‌گونه که وعده فرموده‌ای، جان مرا حیات ببخش! 108خداوندا، دعای شکرگزاری مرا بپذیر و قوانین خود را به من بیاموز. 109جان من دائم در معرض خطر قرار می‌گیرد؛ اما من شریعت تو را فراموش نمی‌کنم. 110بدکاران بر سر راه من دام می‌نهند؛ اما من از فرمانهای تو منحرف نمی‌شوم. 111احکام تو تا ابد در خزانهٔ قلبم خواهد ماند، زیرا مایهٔ شادی قلبم می‌باشد. 112با خود عهد بسته‌ام که تا دم مرگ فرایض تو را اطاعت کنم!
امنیت در احکام خداوند
113از مردمان دورو و متظاهر بیزارم، اما شریعت تو را دوست دارم. 114تو پناهگاه و سپر من هستی؛ امید من به وعدهٔ توست. 115ای بدکاران، از من دور شوید؛ زیرا من احکام خدای خود را بجا می‌آورم. 116خداوندا، طبق وعده‌ای که به من داده‌ای قدرت عطا فرما تا زنده بمانم. مگذار امیدم به یاس و نومیدی تبدیل شود. 117از من حمایت کن تا از دست دشمنانم ایمن باشم و به حفظ فرایض تو بپردازم. 118تو همهٔ کسانی را که فرایض تو را قبول نمی‌کنند از خود می‌رانی و تمام نقشه‌های اغفال کنندهٔ آنها را بی‌اثر می‌سازی. 119تمام بدکاران روی زمین را مانند تفاله دور خواهی انداخت، به همین دلیل است که من احکام تو را دوست دارم. 120ای خداوند، ترس تو در دل من است و از داوریهای تو هراسانم.
اطاعت از احکام خداوند
121خداوندا، مرا به دست دشمنانم تسلیم نکن، زیرا آنچه را که درست و عادلانه بوده است، انجام داده‌ام. 122به من اطمینان بده که مرا یاری خواهی کرد؛ مگذار متکبران بر من ظلم کنند. 123آنقدر چشم انتظار ماندم که بیایی و مرا نجات دهی که چشمانم تار شد. 124با من طبق محبت خود عمل نما و فرایض خود را به من بیاموز. 125من خدمتگزار تو هستم؛ به من دانایی عنایت فرما تا احکامت را درک نمایم. 126خداوندا، زمان آن رسیده که تو اقدام کنی، زیرا مردم از شریعت تو سرپیچی می‌کنند. 127من احکام تو را دوست دارم؛ آنها را بیش از طلا و زر خالص دوست دارم. 128همهٔ فرمانهای تو را، در هر موردی، صحیح می‌دانم؛ اما از هر نوع تعلیم دروغ متنفرم.
اشتیاق به اطاعت از احکام خداوند
129ای خداوند، احکام تو بسیار عالی است؛ از صمیم قلب آنها را اطاعت می‌کنم. 130درک کلام تو به انسان نور می‌بخشد و ساده‌دلان را خردمند می‌سازد. 131دهان خود را باز می‌کنم و لَه‌لَه می‌زنم، زیرا مشتاق احکام تو هستم. 132همان‌گونه که بر دوستداران خود رحمت می‌فرمایی، بر من نیز نظر لطف بیفکن و مرا مورد رحمت خود قرار ده. 133با کلامت مرا راهنمایی کن تا مغلوب بدی نشوم. 134مرا از دست ظالمان نجات ده تا فرمانهای تو را انجام دهم. 135روی خود را بر خادم خود تابان ساز، و فرایض خود را به من بیاموز. 136اشک همچون سیل از چشمانم سرازیر می‌شود، زیرا مردم شریعت تو را بجا نمی‌آورند.
عدالت احکام خداوند
137ای خداوند، تو عادل هستی و قوانین تو منصفانه است. 138احکامی را که وضع نموده‌ای تمام از عدل و انصاف سرشار است. 139آتش خشم من وجود مرا می‌سوزاند، زیرا دشمنانم به احکام تو بی‌اعتنایی می‌کنند. 140کلام تو آزموده شده و پاک است؛ خادمت چقدر آن را دوست می‌دارد! 141من کوچک و نالایق هستم، اما از اجرای فرمانهای تو غافل نمی‌شوم. 142عدالت تو ابدی است و شریعت تو همیشه راست و درست است. 143من در زحمت و فشار هستم، ولی احکام تو موجب شادی من است! 144احکام تو همیشه عادلانه است، مرا در فهم آنها یاری فرما تا روحم تازه شود!
دعا برای رستگاری
145ای خداوند، با تمام قوت خود نزد تو فریاد برمی‌آورم؛ مرا اجابت فرما تا فرایض تو را بجا آورم. 146از تو یاری می‌خواهم؛ مرا نجات ده تا احکام تو را انجام دهم. 147پیش از طلوع آفتاب نزد تو دعا و التماس کردم و به انتظار وعدهٔ تو نشستم. 148تمام شب بیدار ماندم تا در کلام تو تفکر نمایم. 149ای خداوند، به سبب محبت خود فریادم را بشنو و طبق قوانین خود جان مرا حفظ کن! 150افراد شرور و بدکار، که بویی از شریعت تو نبرده‌اند، به من نزدیک می‌شوند؛ 151اما ای خداوند، تو در کنار من هستی. همهٔ احکام تو حقیقت است. 152احکام تو را از مدتها پیش آموخته‌ام! تو آنها را چنان تثبیت کرده‌ای که تا ابد پا برجا بمانند.
تقاضای کمک
153ای خداوند، بر رنجهای من نظر کن و مرا نجات ده، زیرا من نسبت به شریعت تو بی‌اعتنا نبوده‌ام. 154از حق من دفاع کن و مرا آزاد ساز! طبق وعده‌ات جان مرا حفظ کن. 155بدکاران نجات نخواهند یافت، زیرا فرایض تو را اطاعت نمی‌کنند. 156خداوندا، رحمت تو عظیم است! بگذار با حفظ قوانینت زنده بمانم! 157دشمنان و آزاردهندگان من بسیارند، اما من از اطاعت نمودن احکام تو غفلت نخواهم کرد. 158وقتی به بدکاران که کلام تو را اطاعت نمی‌کنند، نگاه می‌کنم، از آنها منزجر می‌شوم. 159خداوندا، ملاحظه فرما که چقدر فرمانهای تو را دوست می‌دارم. طبق محبت خود، جان مرا حفظ کن. 160تمام قوانین تو بر حق و داوریهای تو همیشه عادلانه است.
تعهد نسبت به احکام خداوند
161زورمندان با بی‌انصافی بر من ظلم کردند، اما من کلام تو را گرامی داشتم. 162به سبب وعده‌های تو خوشحال هستم، خوشحال مانند کسی که گنج بزرگی یافته باشد! 163از دروغ متنفر و بیزارم، اما شریعت تو را دوست دارم. 164برای قوانین عادلانهٔ تو، روزی هفت بار تو را سپاس می‌گویم. 165آنان که شریعت تو را دوست دارند از سلامتی کامل برخوردارند و هیچ قدرتی باعث لغزش آنان نخواهد شد! 166ای خداوند، من احکام تو را اطاعت می‌کنم و امیدم به توست که مرا نجات دهی. 167احکام تو را انجام می‌دهم و آنها را از صمیم قلب دوست می‌دارم. 168فرامین و احکام تو را نگاه می‌دارم، زیرا تو ناظر بر همهٔ کارهای من هستی.
دعای کمک
169ای خداوند، فریاد مرا بشنو! طبق وعده‌ای که داده‌ای قدرت درک مرا زیاد کن. 170دعایم را بشنو و طبق وعده‌ات مرا نجات ده! 171همیشه تو را سپاس می‌گویم، زیرا فرایض خود را به من می‌آموزی. 172کلامت را با سرود ستایش خواهم کرد، زیرا تمام احکام تو عادلانه است! 173یار و یاور من باش، زیرا مطیع فرامین تو هستم. 174ای خداوند، مشتاق دیدن عمل رهایی‌بخش تو هستم؛ شریعت تو لذت زندگی من است! 175بگذار زنده بمانم و تو را سپاس بگویم! بگذار قوانین تو راهنمای من باشند! 176مانند گوسفند گمشده سرگردان هستم! بیا و مرا دریاب، زیرا خادمت احکام تو را فراموش نکرده است.

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید

;