دوم سموئیل 22

22
سرود رهایی داوود
1وقتی که خداوند داوود را از دست شائول و دشمنان دیگرش رهانید، او این سرود را برای خداوند سرایید:
2خداوند قلعهٔ من است.
او صخرهٔ من است و مرا نجات می‌بخشد.
3خدایم صخرهٔ محکمی است که به آن پناه می‌برم.
او همچون سپر از من محافظت می‌کند،
به من پناه می‌دهد و با قدرتش مرا می‌رهاند.
نجا‌ت‌دهندۀ من، مرا از ظلم می‌رهاند.
4او را به کمک خواهم طلبید
و از چنگ دشمنان رهایی خواهم یافت.
ای خداوند تو شایستهٔ پرستش هستی!
5مرگ، مرا در چنگال خود گرفتار کرده بود
و موجهای ویرانگرش مرا در بر گرفته بود.
6مرگ برای من دام نهاده بود تا مرا به کام خود بکشد.
7اما من در این پریشانی به سوی خداوند فریاد برآوردم
و از خدایم کمک خواستم.
فریاد من به گوش او رسید
و او از خانهٔ مقدّسش نالهٔ مرا شنید.
8آنگاه زمین تکان خورد و لرزید
و بنیاد آسمان مرتعش شد و به لرزه درآمد،
زیرا خداوند به خشم آمده بود.
9دود از بینی او برآمد
و شعله‌های سوزانندهٔ آتش از دهانش زبانه کشید.
10او آسمان را شکافت و نزول کرد،
زیر پایش ابرهای سیاه قرار داشت.
11بر ارابهٔ آسمانی خویش سوار شد
و با سرعت باد پرواز نمود.
12او خود را با تاریکی پوشاند
و ابرهای غلیظ و پر آب او را احاطه کردند.
13درخشندگی حضور او، شعله‌های آتش پدید آورد.
14آنگاه خداوند، خدای متعال،
با صدای رعدآسا از آسمان سخن گفت.
15او با تیرهای آتشین خود،
دشمنانم را پراکنده و پریشان ساخت.
16آنگاه به فرمان او آب دریا به عقب رفت
و با دمیدن نفس خداوند خشکی پدید آمد.
17خداوند از آسمان دست خود را دراز کرد
و مرا از اعماق آبهای بسیار بیرون کشید.
18مرا از چنگ دشمنان نیرومندی
که از من تواناتر بودند، رهانید
19وقتی در سختی و پریشانی بودم،
دشمنان بر من هجوم آوردند،
اما خداوند مرا حفظ کرد.
20او مرا به جای امنی برد،
او مرا نجات داد،
زیرا مرا دوست می‌داشت.
21خداوند پاداش درستکاری و پاکی مرا داده است،
22زیرا از دستورهای خداوند اطاعت نموده‌ام
و به خدای خود گناه نورزیده‌ام.
23همهٔ احکامش را بجا آورده‌ام
و از فرمان او سرپیچی نکرده‌ام.
24در نظر خداوند بی‌عیب بوده‌ام،
خود را از گناه دور نگاه داشته‌ام.
25خداوند به من پاداش داده است،
زیرا در نظر او پاک و درستکار بوده‌ام.
26خدایا، تو نسبت به کسانی که به تو وفادارند، امین هستی
و کسانی را که کاملند محبت می‌کنی.
27به اشخاص پاک، خود را پاک نشان می‌دهی،
ولی با اشخاص حیله‌گر، به زیرکی رفتار می‌کنی.
28تو افتادگان را نجات می‌دهی،
اما متکبران را سرنگون می‌کنی.
29ای خداوند، تو نور من هستی،
تو تاریکی مرا به روشنایی تبدیل می‌کنی.
30با کمک تو به سپاهیان دشمن حمله خواهم برد
و قلعه‌های آنها را در هم خواهم کوبید.
31اعمال خداوند کامل و بی‌نقص است
و وعده‌های او پاک و قابل اعتماد!
خداوند از کسانی که به او پناه می‌برند
مانند سپر محافظت می‌کند.
32کیست خدا غیر از یهوه
و کیست صخرهٔ مستحکم غیر از خدای ما؟
33خدا به من قوت می‌بخشد
و در راههایی که می‌روم مرا حفظ می‌کند.
34پاهایم را چون پاهای آهو می‌گرداند
تا بتوانم بر بلندیها بایستم.
35او دستهای مرا برای جنگ تقویت می‌کند
تا بتوانم کمان مفرغین را خم کنم.
36خداوندا، تو با سپرت مرا نجات داده‌ای،
و از لطف توست که به این عظمت رسیده‌ام.
37زمین زیر پایم را وسیع ساخته‌ای تا نلغزم.
38دشمنانم را تعقیب می‌کنم و آنها را شکست می‌دهم
و تا آنها را از بین نبرم، باز نمی‌گردم.
39آنها را چنان بر زمین می‌کوبم
که زیر پاهایم بیفتند و برنخیزند.
40تو برای جنگیدن مرا قوت بخشیده‌ای
و دشمنانم را زیر پاهای من انداخته‌ای.
41تو آنها را وادار به عقب‌نشینی و فرار می‌نمایی
و من آنها را نابود می‌کنم.
42فریاد برمی‌آورند،
ولی کسی نیست که آنها را برهاند.
از خداوند کمک می‌خواهند،
اما او نیز به داد ایشان نمی‌رسد.
43من آنها را خرد کرده، به صورت غبار درمی‌آورم،
و آنها را مانند گل کوچه‌ها لگدمال می‌کنم.
44تو مرا از شورش قومم نجات داده‌ای
و مرا رهبر قومها ساخته‌ای.
مردمی که قبلاً آنها را نمی‌شناختم
اکنون مرا خدمت می‌کنند.
45بیگانه‌ها در حضور من سر تعظیم فرود می‌آورند
و به محض شنیدن دستورهایم، آنها را اجرا می‌کنند.
46آنها روحیهٔ خود را باخته‌اند
و با ترس و لرز از قلعه‌های خود بیرون می‌آیند.
47خداوند زنده است!
شکر و سپاس بر خدای متعال باد که صخرهٔ نجات من است!
48خدایی که انتقام مرا می‌گیرد،
قومها را مغلوب من می‌گرداند،
49و مرا از چنگ دشمنان می‌رهاند.
خداوندا، تو مرا بر دشمنانم پیروز گردانیدی
و از دست ظالمان رهایی دادی.
50ای خداوند، تو را در میان قومها خواهم ستود
و در وصف تو خواهم سرایید.
51خدا پیروزیهای بزرگی
نصیب پادشاه برگزیدهٔ خود، داوود، می‌سازد،
و بر او و نسلش همیشه رحمت می‌فرماید.

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید

;