مزامیر 1

1
1خوشابحال کسیکه به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد، و درمجلس استهزاکنندگان ننشیند؛ 2بلکه رغبت اودر شریعت خداوند است و روز و شب درشریعت او تفکر میکند. 3پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود، که میوه خودرا در موسمش میدهد، و برگش پژمرده نمی گردد و هرآنچه میکند نیک انجام خواهدبود. 4شریران چنین نیستند، بلکه مثل کاهند که بادآن را پراکنده میکند. 5لهذا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان. 6زیرا خداوند طریق عادلان را میداند، ولی طریق گناهکاران هلاک خواهد شد.

اکنون انتخاب شده:

مزامیر 1: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید