فلیپیان 1

1
1پولس و تیموتاوس، غلامان عیسی مسیح، به همه مقدسین در مسیح عیسی که درفیلپی میباشند با اسقفان و شماسان. 2فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی مسیح خداوند بر شما باد. 3در تمامی یادگاری شما خدای خود را شکرمی گذارم، 4و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوشی دعا میکنم، 5بهسبب مشارکت شما برای انجیل از روز اول تا به حال. 6چونکه به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو رادر شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح بهکمال خواهد رسانید. 7چنانکه مرا سزاوار است که درباره همه شما همین فکر کنم زیرا که شما رادر دل خود میدارم که در زنجیرهای من و درحجت و اثبات انجیل همه شما با من شریک دراین نعمت هستید. 8زیرا خدا مرا شاهد است که چقدر در احشای عیسی مسیح، مشتاق همه شماهستم. 9و برای این دعا میکنم تا محبت شما درمعرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود. 10تاچیزهای بهتر را برگزینید و در روز مسیح بیغش و بیلغزش باشید، 11و پر شوید از میوه عدالت که بوسیله عیسی مسیح برای تمجید و حمدخداست. 12اماای برادران، میخواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت، برعکس به ترقی انجیل انجامید، 13بحدی که زنجیرهای من آشکارا شددر مسیح در تمام فوج خاص و به همه دیگران. 14و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده، بیشتر جرات میکنند که کلام خدا را بیترس بگویند. 15اما بعضی ازحسد و نزاع به مسیح موعظه میکنند، ولی بعضی هم از خشنودی. 16اما آنان از تعصب نه ازاخلاص به مسیح اعلام میکنند و گمان میبرندکه به زنجیرهای من زحمت میافزایند. 17ولی اینان از راه محبت، چونکه میدانند که من بجهت حمایت انجیل معین شدهام. 18پس چه؟ جز اینکه به هر صورت، خواه به بهانه و خواه به راستی، به مسیح موعظه میشود واز این شادمانم بلکه شادی هم خواهم کرد، 19زیرا میدانم که به نجات من خواهد انجامیدبوسیله دعای شما و تایید روح عیسی مسیح، 20برحسب انتظار و امید من که در هیچچیزخجالت نخواهم کشید، بلکه در کمال دلیری، چنانکه همیشه، الان نیز مسیح در بدن من جلال خواهد یافت، خواه در حیات و خواه در موت. 21زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. 22و لیکن اگر زیستن در جسم، همان ثمر کار من است، پس نمی دانم کدام را اختیار کنم. 23زیرادر میان این دو سخت گرفتار هستم، چونکه خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرااین بسیار بهتر است. 24لیکن در جسم ماندن برای شما لازمتر است. 25و چون این اعتماد را دارم، میدانم که خواهم ماند و نزد همه شما توقف خواهم نمود بجهت ترقی و خوشی ایمان شما، 26تا فخر شما در مسیح عیسی در من افزوده شودبوسیله آمدن من بار دیگر نزد شما. 27باری بطور شایسته انجیل مسیح رفتارنمایید تا خواه آیم و شما را بینم و خواه غایب باشم، احوال شما را بشنوم که به یک روح برقرارید و به یک نفس برای ایمان انجیل مجاهده میکنید. 28و در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید که همین برای ایشان دلیل هلاکت است، اما شما را دلیل نجات و این از خداست. 29زیراکه به شما عطا شد بهخاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او بلکه زحمت کشیدن هم برای او. وشما را همان مجاهده است که در من دیدید و الان هم میشنوید که در من است.

اکنون انتخاب شده:

فلیپیان 1: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید