فیلیمون 1

1
1پولس، اسیر مسیح عیسی و تیموتاوس برادر، به فلیمون عزیز و همکار ما 2و به اپفیه محبوبه و ارخپس همسپاه ما به کلیسایی که در خانه ات میباشد. 3فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی مسیح خداوند با شما باد. 4خدای خود را شکر میکنم و پیوسته تو رادر دعاهای خود یاد میآورم 5چونکه ذکرمحبت و ایمان تو را شنیدهام که به عیسی خداوندو به همه مقدسین داری، 6تا شراکت ایمانت موثرشود در معرفت کامل هر نیکویی که در ما است برای مسیح عیسی. 7زیرا که مرا خوشی کامل وتسلی رخ نمود از محبت تو از آنرو که دلهای مقدسین از توای برادر استراحت میپذیرند. 8بدین جهت هرچند در مسیح کمال جسارت را دارم که به آنچه مناسب است تو را حکم دهم، 9لیکن برای محبت، سزاوارتر آن است که التماس نمایم، هرچند مردی چون پولس پیر والان اسیر مسیح عیسی نیز میباشم. 10پس تو را التماس میکنم درباره فرزند خود انیسیمس که در زنجیرهای خود او را تولید نمودم، 11که سابق او برای تو بیفایده بود، لیکن الحال تو را و مرافایده مند میباشد؛ 12که او را نزد تو پس میفرستم. پس تو او را بپذیر که جان من است. 13و من میخواستم که او را نزد خود نگاه دارم تابه عوض تو مرا در زنجیرهای انجیل خدمت کند، 14اما نخواستم کاری بدون رای تو کرده باشم تااحسان تو از راه اضطرار نباشد، بلکه از روی اختیار. 15زیرا که شاید بدین جهت ساعتی از توجدا شد تا او را تا به ابد دریابی. 16لیکن بعد از این نه چون غلام بلکه فوق از غلام یعنی برادر عزیزخصوص به من اما چند مرتبه زیادتر به تو هم درجسم و هم در خداوند. 17پس هرگاه مرا رفیق میدانی، او را چون من قبول فرما. 18اما اگرضرری به تو رسانیده باشد یا طلبی از او داشته باشی، آن را بر من محسوب دار. 19من که پولس هستم، بهدست خود مینویسم، خود ادا خواهم کرد، تا به تو نگویم که بهجان خود نیز مدیون من هستی. 20بلیای برادر، تا من از تو در خداوندبرخوردار شوم. پس جان مرا در مسیح تازگی بده. 21چون بر اطاعت تو اعتماد دارم، به تومی نویسم از آن جهت که میدانم بیشتر از آنچه میگویم هم خواهی کرد. 22معهذا منزلی نیز برای من حاضر کن، زیراکه امیدوارم از دعاهای شما به شما بخشیده شوم. 23اپفراس که در مسیح عیسی همزندان من است و مرقس 24و ارسترخس و دیماس و لوقاهمکاران من تو را سلام میرسانند.

اکنون انتخاب شده:

فیلیمون 1: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید