موازى

پیدایش 10

10
1این است پیدایش پسران نوح، سام وحام و یافث. و از ایشان بعد از طوفان پسران متولد شدند. 2پسران یافث: جومر و ماجوج و مادای ویاوان و توبال و ماشک و تیراس. 3و پسران جومر: اشکناز و ریفات و توجرمه. 4و پسران یاوان: الیشه و ترشیش و کتیم و رودانیم. 5از اینان جزایرامتها منشعب شدند در اراضی خود، هر یکی موافق زبان و قبیلهاش در امت های خویش. 6و پسران حام: کوش و مصرایم و فوط وکنعان. 7و پسران کوش: سبا و حویله و سبته ورعمه و سبتکا. و پسران رعمه: شبا و ددان. 8وکوش نمرود را آورد. او به جبار شدن در جهان شروع کرد. 9وی در حضور خداوند صیادی جبار بود. از این جهت میگویند: «مثل نمرود، صیاد جبار در حضور خداوند.» 10و ابتدای مملکت وی، بابل بود و ارک و اکد و کلنه در زمین شنعار. 11از آن زمین آشور بیرون رفت، و نینوا ورحوبوت عیر، و کالح را بنا نهاد، 12و ریسن را درمیان نینوا و کالح. و آن شهری بزرگ بود. 13ومصرایم لودیم و عنامیم و لهابیم و نفتوحیم راآورد. 14و فتروسیم و کسلوحیم را که از ایشان فلسطینیان پدید آمدند و کفتوریم را. 15و کنعان، صیدون، نخست زاده خود، وحت را آورد. 16ویبوسیان و اموریان و جرجاشیان را 17و حویان وعرقیان و سینیان را 18و اروادیان و صماریان وحماتیان را. و بعد از آن، قبایل کنعانیان منشعب شدند. 19و سرحد کنعانیان از صیدون به سمت جرار تا غزه بود، و به سمت سدوم و عموره وادمه و صبوئیم تا به لاشع. 20اینانند پسران حام برحسب قبایل و زبانهای ایشان، در اراضی وامت های خود. 21و از سام که پدر جمیع بنی عابر و برادریافث بزرگ بود، از او نیز اولاد متولد شد. 22پسران سام: عیلام و آشور و ارفکشاد و لود وارام. 23و پسران ارام: عوص و حول و جاتر وماش. 24و ارفکشاد، شالح را آورد، و شالح، عابررا آورد. 25و عابر را دو پسر متولد شد. یکی رافالج نام بود، زیرا که در ایام وی زمین منقسم شد. و نام برادرش یقطان. 26و یقطان، الموداد و شالف و حضرموت و یارح را آورد، 27و هدورام واوزال و دقله را، 28و عوبال و ابیمائیل و شبا را، 29و اوفیر و حویله و یوباب را. این همه پسران یقطان بودند. 30و مسکن ایشان از میشا بود به سمت سفاره، که کوهی از کوههای شرقی است. 31اینانند پسران سام برحسب قبایل و زبانهای ایشان، در اراضی خود برحسب امت های خویش. 32اینانند قبایل پسران نوح، برحسب پیدایش ایشان در امت های خود که از ایشان امت های جهان، بعد از طوفان منشعب شدند.