افسسیان 1

1
1پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح، به مقدسینی که در افسس میباشند وایمانداران در مسیح عیسی. 2فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی مسیح خداوند بر شما باد. 3متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. 4چنانکه ما راپیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او درمحبت مقدس و بیعیب باشیم. 5که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی اراده خود، 6برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. 7که در وی بهسبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافتهایم. 8که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در حکمت و فطانت. 9چونکه سر اراده خود را به ما شناسانید، برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود، 10برای انتظام کمال زمانها تا همهچیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، درمسیح جمع کند، یعنی در او. 11که ما نیز در وی میراث او شدهایم، چنانکه پیش معین گشتیم برحسب قصد او. که همهچیزها را موافق رای اراده خود میکند. 12تا از ما که اول امیدوار به مسیح میبودیم، جلال او ستوده شود. 13و دروی شما نیز چون کلام راستی، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید. 14که بیعانه میراث ما است برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. 15بنابراین، من نیز چون خبر ایمان شما را درعیسی خداوند ومحبت شما را با همه مقدسین شنیدم، 16باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود، 17تاخدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. 18تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین، 19و چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به مامومنین برحسب عمل توانایی قوت او 20که درمسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید وبهدست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، 21بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده میشود، نه در این عالم فقطبلکه در عالم آینده نیز. 22و همهچیز را زیر پایهای او نهاد و او را سرهمهچیز به کلیسا داد، 23که بدن اوست یعنی پری او که همه را در همه پر میسازد.

اکنون انتخاب شده:

افسسیان 1: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید