کولسیان 1

1
1پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی وتیموتاوس برادر، 2به مقدسان در کولسی و برادران امین، در مسیح فیض و سلامتی از جانب پدر ما خداو عیسی مسیح خداوند بر شما باد. 3خدا و پدر خداوند خود عیسی مسیح راشکر میکنیم و پیوسته برای شما دعا مینماییم، 4چونکه ایمان شما را در مسیح عیسی و محبتی را که با جمیع مقدسان مینمایید شنیدیم، 5بهسبب امیدی که بجهت شما در آسمان گذاشته شده است که خبر آن را در کلام راستی انجیل سابق شنیدید، 6که به شما وارد شد چنانکه درتمامی عالم نیز و میوه میآورد و نمو میکند، چنانکه در میان شما نیز از روزی که آن را شنیدیدو فیض خدا را در راستی دانستهاید. 7چنانکه ازاپفراس تعلیم یافتید که همخدمت عزیز ما وخادم امین مسیح برای شما است. 8و او ما را نیز ازمحبت شما که در روح است خبر داد. 9و از آن جهت ما نیز از روزی که این راشنیدیم، باز نمی ایستیم از دعا کردن برای شما ومسالت نمودن تا از کمال معرفت اراده او در هرحکمت و فهم روحانی پر شوید، 10تا شما به طریق شایسته خداوند بهکمال رضامندی رفتارنمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید، 11و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل وتحمل را با شادمانی داشته باشید؛ 12و پدر راشکر گزارید که ما را لایق بهره میراث مقدسان درنور گردانیده است، 13و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت، 14که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خویش را یافتهایم. 15و او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان. 16زیرا که در اوهمهچیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه برزمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختهاو سلطنتها و ریاسات و قوات؛ همه بوسیله او وبرای او آفریده شد. 17و او قبل از همه است و دروی همهچیز قیام دارد. 18و او بدن یعنی کلیسا راسر است، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده ازمردگان تا در همهچیز او مقدم شود. 19زیرا خدارضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود، 20و اینکه بوساطت او همهچیز را با خودمصالحه دهد، چونکه به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی بوسیله او خواه آنچه بر زمین وخواه آنچه در آسمان است. 21و شما را که سابق از نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید، بالفعل مصالحه داده است، 22در بدن بشری خود بوسیله موت تا شما را در حضورخود مقدس و بیعیب و بیملامت حاضر سازد، 23به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانیدو جنبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم یافتهاید و به تمامی خلقت زیر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس خادم آن شدهام. 24الان از زحمتهای خود در راه شما شادی میکنم و نقصهای زحمات مسیح را در بدن خودبهکمال میرسانم برای بدن او که کلیسا است، 25که من خادم آن گشتهام برحسب نظارت خداکه به من برای شما سپرده شد تا کلام خدا را بهکمال رسانم؛ 26یعنی آن سری که از دهرها وقرنها مخفی داشته شده بود، لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید، 27که خدا اراده نمودتا بشناساند که چیست دولت جلال این سر درمیان امتها که آن مسیح در شما و امید جلال است. 28و ما او را اعلان مینماییم، در حالتیکه هر شخص را تنبیه میکنیم و هر کس را به هرحکمت تعلیم میدهیم تا هرکس را کامل درمسیح عیسی حاضر سازیم. 29و برای این نیزمحنت میکشم و مجاهده مینمایم بحسب عمل او که در من به قوت عمل میکند.

اکنون انتخاب شده:

کولسیان 1: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید