۲تیموتائوس 1

1
1پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی، برحسب وعده حیاتی که در مسیح عیسی است، 2فرزند حبیب خود تیموتاوس را.فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدرو خداوند ما عیسی مسیح باد. 3شکر میکنم آن خدایی را که از اجداد خودبه ضمیر خالص بندگی او را میکنم، چونکه دائم در دعاهای خود تو را شبانهروز یاد میکنم، 4و مشتاق ملاقات تو هستم چونکه اشکهای تورا بخاطر میدارم تا از خوشی سیر شوم. 5زیرا که یاد میدارم ایمان بیریای تو را که نخست درجده ات لوئیس و مادرت افنیکی ساکن میبود ومرا یقین است که در تو نیز هست. 6لهذا بیاد تومی آورم که آن عطای خدا را که بوسیله گذاشتن دستهای من بر تو است برافروزی. 7زیرا خداروح جبن را به ما نداده است بلکه روح قوت ومحبت و تادیب را. 8پس از شهادت خداوند ما عار مدار و نه ازمن که اسیر او میباشم، بلکه در زحمات انجیل شریک باش برحسب قوت خدا، 9که ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند نه به حسب اعمال ما بلکه برحسب اراده خود و آن فیضی که قبل ازقدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. 10اماالحال آشکار گردید به ظهور نجاتدهنده ماعیسی مسیح که موت را نیست ساخت و حیات وبی فسادی را روشن گردانید بوسیله انجیل، 11که برای آن من واعظ و رسول و معلم امتها مقررشدهام. 12و از این جهت این زحمات را میکشم بلکه عار ندارم چون میدانم به که ایمان آوردم ومرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. 13نمونهای بگیر از سخنان صحیح که از من شنیدی در ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است. 14آن امانت نیکو را بوسیله روحالقدس که در ما ساکن است، حفظ کن. 15از این آگاه هستی که همه آنانی که در آسیا هستند، از من رخ تافتهاند که از آنجمله فیجلس و هرموجنس میباشند. 16خداوند اهل خانه انیسیفورس را ترحم کناد زیرا که او بارها دل مرا تازه کرد و از زنجیر من عار نداشت، 17بلکه چون به روم رسید، مرا به کوشش بسیار تفحص کرده، پیدا نمود. 18(خداوند بدو عطا کناد که در آن روز در حضورخداوند رحمت یابد. ) و خدمتهایی را که درافسس کرد تو بهتر میدانی.

اکنون انتخاب شده:

۲تیموتائوس 1: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید