۱تسالونیکان 1

1
1پولس و سلوانس و تیموتاوس، به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر وعیسی مسیح خداوند میباشید.فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد. 2پیوسته درباره جمیع شما خدا را شکرمی کنیم و دائم در دعاهای خود شما را ذکرمی نماییم، 3چون اعمال ایمان شما و محنت محبت و صبر امید شما را در خداوند ما عیسی مسیح در حضور خدا و پدر خود یاد میکنیم. 4زیرا کهای برادران وای عزیزان خدا، ازبرگزیده شدن شما مطلع هستیم، 5زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشده، بلکه با قوت وروحالقدس و یقین کامل، چنانکه میدانید که درمیان شما بخاطر شما چگونه مردمان شدیم. 6وشما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را درزحمت شدید، با خوشی روحالقدس پذیرفتید، 7به حدی که شما جمیع ایمانداران مکادونیه واخائیه را نمونه شدید، 8بنوعی که از شما کلام خداوند نه فقط در مکادونیه و اخائیه نواخته شد، بلکه در هرجا ایمان شما به خدا شیوع یافت، بقسمی که احتیاج نیست که ما چیزی بگوییم، 9زیرا خود ایشان درباره ما خبر میدهند که چه قسم وارد به شما شدیم و به چه نوع شما از بتها به سوی خدا بازگشت کردید تا خدای حی حقیقی را بندگی نمایید، 10و تا پسر او را از آسمان انتظاربکشید که او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی که ما را از غضب آینده میرهاند.

اکنون انتخاب شده:

۱تسالونیکان 1: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید