۱قرنتیان 1

1
1پولس به اراده خدا رسول خوانده شده عیسی مسیح و سوستانیس برادر، 2به کلیسای خدا که در قرنتس است، ازمقدسین در مسیح عیسی که برای تقدس خوانده شدهاند، با همه کسانی که در هرجا نام خداوند ماعیسی مسیح را میخوانند که (خداوند) ما و(خداوند) ایشان است. 3فیض و سلامتی ازجانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شماباد. 4خدای خود را پیوسته شکر میکنم درباره شما برای آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما عطا شده است، 5زیرا شما از هرچیز دروی دولتمند شدهاید، در هر کلام و در هرمعرفت. 6چنانکه شهادت مسیح در شما استوارگردید، 7بحدی که در هیچ بخشش ناقص نیستیدو منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح میباشید. 8که او نیز شما را تا آخر استوار خواهدفرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بیملامت باشید. 9امین است خدایی که شما را به شراکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ماخوانده است. 10لکنای برادران از شما استدعا دارم به نام خداوند ما عیسی مسیح که همه یک سخن گوییدو شقاق در میان شما نباشد، بلکه در یک فکر ویک رای کامل شوید. 11زیرا کهای برادران من، از اهل خانه خلوئی درباره شما خبر به من رسیدکه نزاعها در میان شما پیدا شده است. 12غرض اینکه هریکی از شما میگوید که من از پولس هستم، و من از اپلس، و من از کیفا، و من از مسیح. 13آیا مسیح منقسم شد؟ یا پولس در راه شمامصلوب گردید؟ یا به نام پولس تعمید یافتید؟ 14خدا را شکر میکنم که هیچیکی از شما راتعمید ندادم جز کرسپس و قایوس، 15که مباداکسی گوید که به نام خود تعمید دادم. 16وخاندان استیفان را نیز تعمید دادم و دیگر یادندارم که کسی را تعمید داده باشم. 17زیرا که مسیح مرا فرستاد، نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام مبادا صلیب مسیح باطل شود. 18زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. 19زیرا مکتوب است: «حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم.» 20کجا است حکیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگرخدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ 21زیرا که چون برحسب حکمت خدا، جهان ازحکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که بوسیله جهالت موعظه، ایمانداران رانجاتبخشد. 22چونکه یهود آیتی میخواهند ویونانیان طالب حکمت هستند. 23لکن ما به مسیح مصلوب وعظ میکنیم که یهود را لغزش و امت هارا جهالت است. 24لکن دعوتشدگان را خواه یهود و خواه یونانی مسیح قوت خدا و حکمت خدا است. 25زیرا که جهالت خدا از انسان حکیمتر است و ناتوانی خدا از مردم، تواناتر. 26زیراای برادران دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری بحسب جسم حکیم نیستند وبسیاری توانا نی و بسیاری شریف نی. 27بلکه خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازدو خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسواسازد، 28و خسیسان دنیا و محقران را خدابرگزید، بلکه نیستیها را تا هستیها را باطل گرداند. 29تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. 30لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدابرای شما حکمت شده است و عدالت قدوسیت و فدا. 31تا چنانکه مکتوب است هرکه فخر کنددر خداوند فخر نماید.

اکنون انتخاب شده:

۱قرنتیان 1: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید