موازى

رومیان ‮معرفی نامۀ پولس رسول به رومیان‬

معرفی نامۀ پولس رسول به رومیان
پولس بر آن بود که از کلیسای شهر رُم دیدار کند، ولی پیش از آن می‌بایست به معرفی خود و اعتقاداتش می‌پرداخت. نگارش این نامه راه را برای سفر پولس به رُم هموار می‌کرد. قصد پولس آن بود که مدتی در خدمت مسیحیان آن شهر باشد و سپس با کمک و پشتیبانی آنان رهسپار اسپانیا شود. او در این نامه به تشریح درک خود از ایمان مسیحی و چگونگی کاربرد این ایمان در زندگی عملی و روزمره می‌پردازد. این نامه پیام پولس را به جامع‌ترین شکل عرضه می‌دارد.
موضوع اصلی این نامه، نقشۀ نجات خدا و چگونگی پارسا شمرده شدنِ انسانهاست، خواه یهودیان و خواه اقوام غیریهود (۱‏:۱۷). برای تشریح این موضوع، پولس به بحث دربارۀ نکات مهمی نظیر گناه، فیض، ایمان، تقدّس، امنیت ایمانداران، و رابطۀ یهودیان و غیریهودیان در نقشۀ نجات خدا می‌پردازد.
این نامه، نظام‌مندترین اثر پولس است زیرا بیشتر به رساله‌ای الهیاتی و دقیق شباهت دارد تا نامه. در آن، پولس بیش از سایر نامه‌های خود از عهدعتیق نقل قول کرده است (بخصوص در بابهای ۹ تا ۱۱). همچنین در این نامه است که پولس دیدگاه مسیحی را دربارۀ وضعیت کنونی قوم اسرائیل و رستگاری آنان تشریح می‌کند.
تقسیم‌بندی کلّی
۱- مقدمه (۱‏:۱‏-۱۵)
۲- طرح موضوع نامه (۱‏:۱۶ و ۱۷)
۳- نیاز تمامی بشر به نجات (۱‏:۱۸ تا ۳‏:۲۰)
۴- طریق خدا برای نجات بشر (۳‏:۲۱ تا ۴‏:۲۵)
۵- زندگی و حیات تازه در مسیح (بابهای ۵‏ تا ‏۸)
۶- قوم اسرائیل در نقشۀ خدا (بابهای ۹ تا ‏‏۱۱)
۷- مَنِش و رفتار مسیحی (۱۲‏:۱ تا ۱۵‏:۱۳)
۸- بخش پایانی و سلامهای شخصی (۱۵‏:۱۴ تا ۱۶‏:۲۷)