آیات محبوب کتاب مقدس از دوم یوحنا 1

برنامه های خواندنی رایگان و عبادات مربوط به دوم یوحنا 1

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید