آیات محبوب کتاب مقدس از اول پطرس 1

برنامه های خواندنی رایگان و عبادات مربوط به اول پطرس 1

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید