آیات محبوب کتاب مقدس از مرقس 1

برنامه های خواندنی رایگان و عبادات مربوط به مرقس 1

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید