آیات محبوب کتاب مقدس از اشعیا 1

برنامه های خواندنی رایگان و عبادات مربوط به اشعیا 1

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید