آیات محبوب کتاب مقدس از ۲پطرس 2

برنامه های خواندنی رایگان و عبادات مربوط به ۲پطرس 2

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید