آیات محبوب کتاب مقدس از ۱پادشاهان 1

آیات محبوب کتاب مقدس هنوز برای این فصل در دسترس نیست

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید